لبخند بزنیمفاطمه کریمیانفاطمه کریمیانلبخند بزنیمچهارشنبه 21 اسفند 1398زیباترین پل ارتباطی آدم هاست :)
ارتباط چیست؟بوم لاگ مدیریت محتوابوم لاگ مدیریت محتواارتباط چیست؟دوشنبه 12 اسفند 1398عمل ارتباط برقرار کردن می تواند از طریق کلمات، حروف، پیام ها، کنفرانس ها، مکاتبه ها و دیگر راه ها انجام پذیرد.
ضمیر ناخودآگاهفاطمه کریمیانفاطمه کریمیانضمیر ناخودآگاهشنبه 10 اسفند 1398گولش بزن، خوووووب چیزیه:)
3 نتیجه