لبخند بزنیمفاطمه کریمیانفاطمه کریمیانلبخند بزنیمزیباترین پل ارتباطی آدم هاست :)
ارتباط چیست؟بوم لاگ بوم لاگ ارتباط چیست؟عمل ارتباط برقرار کردن می تواند از طریق کلمات، حروف، پیام ها، کنفرانس ها، مکاتبه ها و دیگر راه ها انجام پذیرد.
ضمیر ناخودآگاهفاطمه کریمیانفاطمه کریمیانضمیر ناخودآگاهگولش بزن، خوووووب چیزیه:)
3 نتیجه