گندزداها و پاک کننده هافاطمه کریمیانفاطمه کریمیانگندزداها و پاک کننده هادوشنبه 18 فروردين 1399وجود میکروب ها و اجرام بیماری زا در محیط زندگی و قدرت تکثیر و سرعت انتقال آن ها
1 نتیجه