چرا تعداد افراد چاق رو به افزایش است؟مهرداد غفاریمهرداد غفاریچرا تعداد افراد چاق رو به افزایش است؟پاسخ به این سوال ساده نیست اما دلیل اصلی، کالری دریافتی زیادتر از کالری هزینه‌ای است...
آب رسانی در ورزشمهرداد غفاریمهرداد غفاریآب رسانی در ورزشعرق کردن در خنک‌کنندگی تبخیری بدن سهم به سزایی دارد که به دفع گرما منجر می‌شود...
مراقبت های بهداشتی دوره نوباوگیفاطمه کریمیانفاطمه کریمیانمراقبت های بهداشتی دوره نوباوگیسلامتی کودک از نوباوگی به وسیله پزشک خانواده، مراقبین بهداشتی و دندانپزشک تضمین می شود.
رفتارهای وابستگی نوزاد و والدینفاطمه کریمیانفاطمه کریمیانرفتارهای وابستگی نوزاد و والدینرفتار های ناشی از ارتباط روانی والدین به خصوص مادر در نوزاد تأثیر عمیقی بر او می گزارد.
مرحله نوزادیفاطمه کریمیانفاطمه کریمیانمرحله نوزادیانتقال از زندگی داخل رحمی به زندگی خارج رحمی حادثه‌ای مهیج است که...
بهداشت مادران و نوزادانفاطمه کریمیانفاطمه کریمیانبهداشت مادران و نوزادانحفظ سلامت و پرورش استعداد و توانایی های مادران شاخه‌ای از بهداشت جامعه است.
31 Rows,1 of 623