تصویر آینده ات رو شفاف کردی؟!فاطمه کریمیانفاطمه کریمیانتصویر آینده ات رو شفاف کردی؟!ایده ای الهام بخش در زمینه رهبری...
نوشتار به مثابه تصویربوم لاگ بوم لاگ نوشتار به مثابه تصویراستفاده دوگانه از معنای نوشتاری و ساختار بصری می تواند امکان ارتباطی یکتایی را ایجاد کند.
تفکر سیستمیفاطمه کریمیانفاطمه کریمیانتفکر سیستمیکلاف هایی ناپیدا از اقداماتی که درهم تنیده، احاطه شده اند
4 نتیجه