تصویر آینده ات رو شفاف کردی؟!فاطمه کریمیانفاطمه کریمیانتصویر آینده ات رو شفاف کردی؟!ایده ای الهام بخش در زمینه رهبری...
تفکر سیستمیفاطمه کریمیانفاطمه کریمیانتفکر سیستمیکلاف هایی ناپیدا از اقداماتی که درهم تنیده، احاطه شده اند
نوشتار به مثابه تصویربوم لاگ بوم لاگ نوشتار به مثابه تصویراستفاده دوگانه از معنای نوشتاری و ساختار بصری می تواند امکان ارتباطی یکتایی را ایجاد کند.
4 نتیجه