ابر و باد و مه و خورشید و فلک درکارندبابک ارجمندیبابک ارجمندیابر و باد و مه و خورشید و فلک درکارندابر و باد و مه و خورشید و فلک درکارند تا تو نانی به کف آری و به غفلت نخوری
هدففاطمه کریمیانفاطمه کریمیانهدفتنها ۳٪ مردم دنیا هدف دارند و ۹۷٪ آنها نمی‌دانند چی می‌خواهند؟
2 Rows,