ویتامین کا (K)فاطمه کریمیانفاطمه کریمیانویتامین کا (K)مهمترین فایده ویتامین کا جلوگیری از خون‌ریزی است.
پر فشار خونی یقه سفیدها خوش خیم نیست!مهرداد غفاریمهرداد غفاریپر فشار خونی یقه سفیدها خوش خیم نیست!پر فشار خونی یقه سفیدها به داشتن فشار خون زیادی گفته می‌شود...
تشنجفاطمه کریمیانفاطمه کریمیانتشنجیک تخلیه الکتریکی عصبی شدید در ناحیه از مغز است که...
خونفاطمه کریمیانفاطمه کریمیانخونحدود ۷ الی ۸ درصد وزن بدن را خون تشکیل می‌دهد...
رعایت نکات ایمنی برای بیماران سرطانی در فعالیت‌های ورزشیفاطمه کریمیانفاطمه کریمیانرعایت نکات ایمنی برای بیماران سرطانی در فعالیت‌های ورزشیرعایت ایمنی در انجام تمرین های ورزشی برای بیماران سرطانی ضروری است...
اصول ورزشی در بیماران دیابتیفاطمه کریمیانفاطمه کریمیاناصول ورزشی در بیماران دیابتیرعایت ایمنی در انجام تمرین های ورزشی برای بیماران دیابتی ضروری است...
تغییرات پوستی و دفع ادرارفاطمه کریمیانفاطمه کریمیانتغییرات پوستی و دفع ادراراز دیگر تأثیرات بی حرکتی بر تغییرات پوست و دفع ادرار می شود.
تغییرات قلبی و عروقیفاطمه کریمیانفاطمه کریمیانتغییرات قلبی و عروقیبی حرکتی بر سیستم قلب و عروق تأثیر می گذارد.
عدم تعادل مایعات و الکترولیتفاطمه کریمیانفاطمه کریمیانعدم تعادل مایعات و الکترولیتبی تحرکی باعث عدم تعادل مایعات و الکترولیت در بیمار می شود.
13 نتیجه 1 از 22