آیا نسبت به خودت، تسلط فردی داری؟فاطمه کریمیانفاطمه کریمیانآیا نسبت به خودت، تسلط فردی داری؟شنبه 17 اسفند 1398تسلط را بدست آوردن برتری بر افراد و اشیا یاد شده!
نظمفاطمه کریمیانفاطمه کریمیاننظمسه‌شنبه 6 اسفند 1398بی نظمی مسری است و انتشار پیدا می کند
2 نتیجه