پر فشار خونی یقه سفیدها خوش خیم نیست!مهرداد غفاریمهرداد غفاریپر فشار خونی یقه سفیدها خوش خیم نیست!دوشنبه 12 خرداد 1399پر فشار خونی یقه سفیدها به داشتن فشار خون زیادی گفته می‌شود...
1 نتیجه