فرم و رنگبوم لاگ مدیریت محتوابوم لاگ مدیریت محتوافرم و رنگسه‌شنبه 29 بهمن 1398همانطور که زرد، قرمز و آبی سه رنگ اصلی رنگ ها هستند، مربع، مثلث و دایره نیز سه شکل اصلی به حساب می آیند و همانند سه رنگ اصلی، ارزش بیانی مشخصی دارند.
1 نتیجه