سعدی، شاعر و معلم اخلاقبوم لاگ بوم لاگ سعدی، شاعر و معلم اخلاقسعدی، این شاعر شورمند، منادی اخوت انسانی و مبشر عدالت اجتماعی است.
ابر و باد و مه و خورشید و فلک درکارندبابک ارجمندیبابک ارجمندیابر و باد و مه و خورشید و فلک درکارندابر و باد و مه و خورشید و فلک درکارند تا تو نانی به کف آری و به غفلت نخوری
2 نتیجه