باد صبا و پیام رسانیسپیده اصلانسپیده اصلانباد صبا و پیام رسانیباد صبا در شعر حافظ، نقش خبر رسانی یک سویه و گاهی دو سویه را دارد.
سعدی، شاعر و معلم اخلاقبوم لاگ بوم لاگ سعدی، شاعر و معلم اخلاقسعدی، این شاعر شورمند، منادی اخوت انسانی و مبشر عدالت اجتماعی است.
2 نتیجه