یک نکته از عکاسیبوم لاگ مدیریت محتوابوم لاگ مدیریت محتوایک نکته از عکاسیدوشنبه 21 بهمن 1398هنر عکاسی پر است از نکته و تکنیک، یکی از مهم ترین آن ها نور است.
آیا می توان به تنهایی و در چهار چوب یک عکس حرفی زد؟بابک ارجمندیبابک ارجمندیآیا می توان به تنهایی و در چهار چوب یک عکس حرفی زد؟شنبه 26 بهمن 1398در این پست درباره این موضوع صحبت می کنم
2 نتیجه