هنر خاکی یا زمینی چیست؟بوم لاگ مدیریت محتوابوم لاگ مدیریت محتواهنر خاکی یا زمینی چیست؟پنجشنبه 8 اسفند 1398یکی از گرایش های هنر مفهومی است که از اواخر دهه 1960 و اوایل دهه 1970 در امریکا پدیدار شد.
1 نتیجه