حفظ آب‌رساییمهرداد غفاریمهرداد غفاریحفظ آب‌رساییاگر آب بدن کاهش یابد، انجام مکرر وهله‌های فعالیت ورزشی پیاپی امکان پذیر نخواهد شد...
سازو کار تشنگیمهرداد غفاریمهرداد غفاریسازو کار تشنگیتشنگی، میلی آگاهانه به نوشیدن است و باعث حفظ آب‌رسانی و تعادل آب در بدن می‌شود...
رژیم مایعاتفاطمه کریمیانفاطمه کریمیانرژیم مایعاتبیمارانی که دچار تنگی مری و یا التهاب معده و عمل جراحی بودند ار رژیم مایعات استفاده می شود.
خطوط راهنما ویژه خوردن مایعاتمهرداد غفاریمهرداد غفاریخطوط راهنما ویژه خوردن مایعات4 ساعت قبل از رویداد به تدریج حدود 5 تا 7 میلی لیتر به ازای هر کیلوگرم وزن بدن مایعات بنوشید...
مصرف مایعات هنگام فعالیت ورزشی بلند مدتمهرداد غفاریمهرداد غفاریمصرف مایعات هنگام فعالیت ورزشی بلند مدتخوردن مایعات هنگام فعالیت ورزشی بلند مدت نباید باعث افزایش وزن بدن شود...
تغییرات تنفسیفاطمه کریمیانفاطمه کریمیانتغییرات تنفسیبی حرکتی بیمار بر دستگاه تنفسی بیمار تأثیر می گذارد.
عدم تعادل مایعات و الکترولیتفاطمه کریمیانفاطمه کریمیانعدم تعادل مایعات و الکترولیتبی تحرکی باعث عدم تعادل مایعات و الکترولیت در بیمار می شود.
8 نتیجه