آیا نسبت به خودت، تسلط فردی داری؟فاطمه کریمیانفاطمه کریمیانآیا نسبت به خودت، تسلط فردی داری؟تسلط را بدست آوردن برتری بر افراد و اشیا یاد شده!
تجربه اندوزیفاطمه کریمیانفاطمه کریمیانتجربه اندوزیبرای دانستن ضعف و کمبودهای خودت و تیم حریفت تلاش کن!
بوم لاگ بوم لاگ "پسر پنج ساله من هم همین کار را می‌تواند انجام دهد."بسیار خوب اگر هنر این است، من هم می‌توانم همین کار را انجام دهم. این کامل‌تر از طراحی یک بچه نیست... .
3 Rows,