ویتامین ای (E)فاطمه کریمیانفاطمه کریمیانویتامین ای (E)ویتامین‌ ای (E) یکی از ویتامین های محلول در چربی است.
تیامین (ویتامین ب 1)فاطمه کریمیانفاطمه کریمیانتیامین (ویتامین ب 1)نیاز روزانه انسان به تیامین یک تا سه میلی گرم است.
نظریه اکسپرسیون رنگبوم لاگ بوم لاگ نظریه اکسپرسیون رنگفرآیندهای بصری، الکترومغناطیسی و شیمیایی در چشم و مغز همواره با فرآیندهای دنیای روان شناختی همراه است.
انتزاع در هنربوم لاگ بوم لاگ انتزاع در هنردر معنای عام، جدا کردن صفت یا خاصیت مشترک میان چند چیز و تأکید بر این وجه مشترک است.
چکیده نگاری یا stylization در هنربوم لاگ بوم لاگ چکیده نگاری یا stylization در هنربازنمایی ویژگی های اساسی و بازشناختنی چیزهای طبیعی بر طبق یک شیوه قراردادی
هنر خاکی یا زمینی چیست؟بوم لاگ بوم لاگ هنر خاکی یا زمینی چیست؟یکی از گرایش های هنر مفهومی است که از اواخر دهه 1960 و اوایل دهه 1970 در امریکا پدیدار شد.
8 Rows,1 of 22