تاثیر ارتفاع بر عملکرد ورزشیمهرداد غفاریمهرداد غفاریتاثیر ارتفاع بر عملکرد ورزشیسه‌شنبه 21 مرداد 1399برداشتن حتی یک گام در قله اورست با ارتفاع 8850 متر تفاوت چشمگیری با دویدن در ارتفاع 2000 متری دارد....
نوشیدن آب بیش از اندازه در فعالیت ورزشیمهرداد غفاریمهرداد غفارینوشیدن آب بیش از اندازه در فعالیت ورزشیيكشنبه 11 خرداد 1399نوشیدن آب بیش از اندازه می‌تواند به افزایش حجم خون (هیپر ولمی) منجر شود...
فیزیولوژی آب‌زدایی هنگام فعالیت ورزشیمهرداد غفاریمهرداد غفاریفیزیولوژی آب‌زدایی هنگام فعالیت ورزشیسه‌شنبه 30 ارديبهشت 1399هنگام فعالیت ورزشی، آب‌زدایی نوعاً در اثر دفع آب از راه عرق ریزی رخ می‌دهد...
مصرف مایعات هنگام فعالیت ورزشی بلند مدتمهرداد غفاریمهرداد غفاریمصرف مایعات هنگام فعالیت ورزشی بلند مدتشنبه 13 ارديبهشت 1399خوردن مایعات هنگام فعالیت ورزشی بلند مدت نباید باعث افزایش وزن بدن شود...
رعایت نکات ایمنی برای بیماران سرطانی در فعالیت‌های ورزشیفاطمه کریمیانفاطمه کریمیانرعایت نکات ایمنی برای بیماران سرطانی در فعالیت‌های ورزشیسه‌شنبه 9 ارديبهشت 1399رعایت ایمنی در انجام تمرین های ورزشی برای بیماران سرطانی ضروری است...
اصول ورزشی در بیماران دیابتیفاطمه کریمیانفاطمه کریمیاناصول ورزشی در بیماران دیابتیيكشنبه 7 ارديبهشت 1399رعایت ایمنی در انجام تمرین های ورزشی برای بیماران دیابتی ضروری است...
چرخه قاعدگی و فعالیت ورزشیمهرداد غفاریمهرداد غفاریچرخه قاعدگی و فعالیت ورزشیچهارشنبه 3 ارديبهشت 1399بسیاری از زنان ورزشکار و مربیان آن‌ها، نگران تاثیر چرخه قاعدگی بر عملکرد ورزشی می‌باشند. به ویژه ...
حفظ آب‌رساییمهرداد غفاریمهرداد غفاریحفظ آب‌رساییسه‌شنبه 7 مرداد 1399اگر آب بدن کاهش یابد، انجام مکرر وهله‌های فعالیت ورزشی پیاپی امکان پذیر نخواهد شد...
اشتها و فعالیت بدنیمهرداد غفاریمهرداد غفاریاشتها و فعالیت بدنیيكشنبه 5 مرداد 1399هنگام تمرین بدنی طولانی مدت خیلی شدید یا حجم زیاد، انرژی دریافتی مورد نیاز افزایش می‌یابد...
تمرین مخصوص کودکان مبتلا به آسممهرداد غفاریمهرداد غفاریتمرین مخصوص کودکان مبتلا به آسمچهارشنبه 1 مرداد 1399با شدت کم تا متوسط فعالیت کنند، تواتر قلبی را برای چند دقیقه در کمتر از 75 درصد حداکثر حفظ کنند...
خطوط راهنما ویژه خوردن مایعاتمهرداد غفاریمهرداد غفاریخطوط راهنما ویژه خوردن مایعاتيكشنبه 21 ارديبهشت 13994 ساعت قبل از رویداد به تدریج حدود 5 تا 7 میلی لیتر به ازای هر کیلوگرم وزن بدن مایعات بنوشید...
11 نتیجه