باد صبا و پیام رسانیسپیده اصلانسپیده اصلانباد صبا و پیام رسانیباد صبا در شعر حافظ، نقش خبر رسانی یک سویه و گاهی دو سویه را دارد.
ارتباط چیست؟بوم لاگ بوم لاگ ارتباط چیست؟عمل ارتباط برقرار کردن می تواند از طریق کلمات، حروف، پیام ها، کنفرانس ها، مکاتبه ها و دیگر راه ها انجام پذیرد.
2 نتیجه