چکیده نگاری یا stylization در هنربوم لاگ بوم لاگ چکیده نگاری یا stylization در هنربازنمایی ویژگی های اساسی و بازشناختنی چیزهای طبیعی بر طبق یک شیوه قراردادی
1 نتیجه