ویروس کوروناعلی باباخانیعلی باباخانیویروس کورونادوشنبه 5 اسفند 1398دستورالعمل جامع خود مراقبتی و ایمنی در خصوص ویروس کورونا...
مبارزه با روزگار کروناییعلی باباخانیعلی باباخانیمبارزه با روزگار کروناییيكشنبه 25 اسفند 1398همانطور که قبلا هم گفته شد، این نیز بگذرد...
بودن یا نبودن، مساله این استعلی باباخانیعلی باباخانیبودن یا نبودن، مساله این استجمعه 23 اسفند 1398تا به امروز که این متن را می نویسمبیش از ۱۴۰ هزار نفر به کووید ۱۹ مبتلا شده اند...
3 نتیجه