نوع اسید آمینه در مکملمهرداد غفاریمهرداد غفارینوع اسید آمینه در مکمليكشنبه 14 ارديبهشت 1399ترکیب اسیدهای آمینه‌ی یک مکمل پروتئینی مهم است که برای ورزشکار مدنظر قرار بگیرد...
تاثیر افزایش سرعت اکسایش اسید آمینه بر فعالیت هوازیمهرداد غفاریمهرداد غفاریتاثیر افزایش سرعت اکسایش اسید آمینه بر فعالیت هوازیسه‌شنبه 9 ارديبهشت 1399افزایش سرعت اکسایش اسیدآمینه؛ تاثیر آن بر انرژی هوازی هنگام فعالیت ورزشی طولانی مدت...
2 نتیجه