عوامل موثر در میزان تأثیر گندزداها

  • عوامل موثر در میزان تأثیر گندزداها
  • عوامل موثر در میزان تأثیر گندزداها
درباره مکانیسم عمل گندزداها، مهمترین نظریه این است که گندزداها با آنزیم میکروب ها تداخل پیدا می کنند و آنزیم را از کار می اندازد. با در نظر گرفتن این امر که آنزیم مسئول متابولیسم حیات داخلی سلول است، با نفوذ ماده گندزدا به داخل سلول و تأثیر گندزدا بر آنزیم، زنگی میکروب مختل و نابود می شود. عوامل موثر در میزان تأثیر گندزداها این عوامل به ماده گندزدا و محیط مورد نظر جهت گندزدایی به شرح زیر قابل بررسی است: عوامل مربوط به میکروب: 1- نوع میکروب 2- ترکیبات شیمیایی داخل سلول 3- دوره تکثیر باکتری 4- وضع خاص باکتری ها از نظر ایجاد اسپر یا کیست و میزان مقاومت در برابر ماده گندزدا 5- تعداد باکتری ها در محیطی که باید گندزدایی شوند عوامل مربوط به ماده گندزدا: 1- فرمول شیمیایی ماده گندزدا 2- درجه یونیزاسیون ماده گندزدا 3- درجه غلظت ماده گندزدا 4- درجه حلالیت گندزدا در اجزاء تشکیل دهنده داخل سلول 5- چگونگی میل ترکیبی ماده گندزدا با پروتوپلاسم سلول یا اجزاء تشکیل دهنده داخل سلول 6- نحوه عمل ماده گندزدا به صورت اکسیداسیون یا رسوب و غیره به طور کلی دانشمندان به این نتیجه رسیده اند که مقاومت میکروب و میزان تأثیر گندزداها بستگی کامل به سه عامل مهم: نوع ماده گندزدا درجه غلظت و مدت زمان تماس دارد که به هنگام مصرف ماده گندزدا، دقیقاً باید مورد توجه قرار بگیرد، اگرچه دیگر عوامل نیز به نوبه خود حائز اهمیت می باشند. 20
فاطمه | سه‌شنبه 19 فروردين 1399
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید