وایا مدیا؛ پرورش ایده ها

توسعه فرایند وایا شرکتی است برای پرورش ایده های بکر و طبیعت دوست. ارزشمندترین سرمایه شرکت، نیروی انسانی اوست. ما تلاش داریم به هر آنچه ما را احاطه کرده است با احترام و محبت بنگریم. و می کوشیم با بهره گیری از دانش و فناوری به ارتقاء سطح مادی و معنوی جامعه یمان کمک کنیم. قصد نداریم کاری را از دست انسان بگیریم و به کامپیوترها بسپاریم. می خواهیم که انسانها را در زندگی واقعی به هم نزدیک کنیم. و همیشه هم از یافتن دوستان جدید بسیار بسیار خوشحال می شویم. وایا مدیا پرورش ایده ها Grows Ideas 20
بوم لاگ | جمعه 22 فروردين 1399
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید