آمادگی برای کوهنوردی

آمادگی برای کوهنوردی
یک کوهنورد حرفه ای نیاز به سه نوع آمادگی دارد. 1. آمادگی جسمانی در آمادگی جسمانی 11 فاکتور داریم که استقامت عضلانی، استقامت قلبی تنفسی، قدرت عضلانی، سرعت عکس العمل و تعادل در کوهنوردی از مهم ترین فاکتورهای آمادگی جسمانی است. 2. آمادگی فنی مهارت های فنی برای صعود و پایین آمدن از کوه الزامی است که اگر رعایت نشوند احتمال آسیب دیدگی ورزشکار افزایش پیدا می کند. 3. آمادگی هم هوایی یا سازگاری در ارتفاع هم هوایی اصلی ترین نیاز کوهنوردان در صعود به قله های مرتفع است. 10
مهرداد | يكشنبه 24 فروردين 1399
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید