عوارض ناشی از بی حرکتی

عوارض ناشی از بی حرکتی
تغییر در میزان سوخت و ساز: کاهش حرکت، منجر به کاهش میزان سوخت و ساز پایه می شود. در مقابل کاهش انرژی مورد نیاز سلول های بدن که به طور مستقیم مربوط به نیاز اکسیژن سلولی است، سوخت و ساز پایه را کاهش می دهد. عدم فعالیت و محدودیت حرکت برای افراد سالم و بیمار هر دو ممکن است موجب تغییراتی در وضعیت بدن و وضع اندام ها شود که آن نیز توانایی بدن را کاهش می دهد. 10
فاطمه | دوشنبه 25 فروردين 1399
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید