عدم تعادل مایعات و الکترولیت

عدم تعادل مایعات و الکترولیت
وقتی بیمار در حالت خوابیده است تغییرات مهمی در حجم خون او صورت می گیرد. طی استراحت در تخت، بیمار ممکن است در وهله اول به طور متوسط 600 میلی لیتر مایعات روزانه از دست بدهد. افزایش ترشح او در نتیجه تغییراتی است که حاصل ازدیاد جریان خون در کلیه ها و افزایش خون در گردش صورت می گیرد. ترشح الکترولیت ها از طریق پوست و سیستم ادراری نیز بالقوه یک خطر به شمار می آید. 10
فاطمه | چهارشنبه 27 فروردين 1399
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید