چرا باید از ورزشکاران آزمون بگیریم؟

چرا باید از ورزشکاران آزمون بگیریم؟
هر برنامه‌ی بدن‌سازی باید با آزمون و ارزیابی هر یک از شرکت‌کنندگان شروع شود. با شناخت نقاط قدرت و ضعف ورزشکاران، هدایت تمرین‌های آن‌ها و دستیابی به بهترین نتایج خیلی آسان‌تر است. آزمون هم‌چنین کمک می‌کند تا معلوم کنیم آیا برنامه به نحو موثری در حال دستیابی به هدف‌های مورد نظر است و از آن مهم‌تر کمک می‌کند تا ببینیم ورزشکاران چگونه پیشرفت می‌کنند. آزمون ضمناً مانند یک انگیزیش دهنده قوی عمل می‌کند. ورزشکاران زیادی به ویژه ورزشکاران جوان‌تر نیاز دارند قبل از آنکه بکوشند تا به بهترین نتایج دست یابند، بازخورد مثبتی دریافت کنند. به محض آنکه ورزشکار شروع به دستیابی به هدف‌ها کرد، به رسیدن به هدف‌های برتر مشتاق می‌شود. همیشه بهتر است تا ترمزی برای ورزشکاران باشیم که خیلی انگیزه دارد، برعکس ورزشکاری که انگیزه ندارد دائماً به جلو هٌلش دهیم. مربیانی که دائما آزمون می‌گیرند، ارزیابی می‌کنند و هدف‌ها را بازبینی می‌کنند، نتایج مستندی در اختیار دارند. برخی مدارس به مزایای شگرف تعقیب این روند 4 مرحله‌ای مشتاقند و در مسیر درست به پیش می‌روند. روایی هر آزمون باید عنصری را بسنجد که برای سنجش آن طراحی شده است. آیا آزمون مورد استفاده برای سنجش پتانسیل عملکرد با ورزشی که ورزشکار در آن شرکت می‌کند، جنبه اختصاصی دارد؟ پایایی پایایی به مربی بستگی دارد که باید نتایج و شرایط آزمون را در هر زمان ثابت نگه دارد. اگر آزمون یک بار در فضای باز زمین چمن و بار دیگر در زمین بسکتبال انجام شود، نتایج آزمون فرق خواهد کرد. شرایط زمین، زمان روز، باد، باران، دما و غیره، جملگی بر نتایج آزمون اثر می‌گذارند. ترتیب انجام آزمون نیز بر نتایج تاثیر می‌گذارد. ترتیب آزمون و تجهیزات آزمودنی در هر زمان باید یکسان باشند، در صورت امکان،مربی‌ای که آزمون را انجام می‌دهد باید همیشه یک نفر باشد. چرخه آزمون عملکرد سالانه ترکیب دوره‌های زمانی آزمون، یک "چرخه‌ی آزمون سالانه" را می‌سازد. تاکید زیادی بر آزمون وجود دارد، اما آزمون‌ها را تنها سه یا چهار بار در سال انجام دهید. جلسات آزمون را یک هفته قبل از شروع برنامه‌ی بدنسازی و نیز بعد از هر چرخه‌ی بدن‌سازی ترتیب دهید. 10
مهرداد | يكشنبه 7 ارديبهشت 1399
علی | يكشنبه 7 ارديبهشت 139910
🙏👍
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید