تاثیر افزایش سرعت اکسایش اسید آمینه بر فعالیت هوازی

تاثیر افزایش سرعت اکسایش اسید آمینه بر فعالیت هوازی
فعالیت ورزشی طولانی مدت، سرعت اکسایش BCCA را در عضله‌ی اسکلتی افزایش می‌دهند. چرخه کربس دستگاهی آنزیمی است که درشت مغذی‌ها هنگام متابولیسم هوازی از آن عبور می‌کنند. هنگام فعالیت ورزشی طولانی مدت، افزایش متابولیسم هوازی BCCA می‌تواند غلظت برخی میانجی‌های چرخه‌ی کربس را کاهش دهد و ضمناً می‌تواند باعث اختلال در متابولیسم هوازی شود. در یک فعالیت ورزشی 90 دقیقه‌ای با شدت متوسط، میانجی‌های چرخه کربس در دقایق اولیه فعالیت، در سه مرحله افزایش می‌یابند. با وجود این، بین میانجی‌های چرخه کربس پس از 60 تا 90 دقیقه فعالیت ورزشی و غلظت‌های استراحتی آن، تفاوتی وجود نداشته است. هر چند در ابتدا میانجی‌های چرخه کربس کاهش داشته‌اند، اما تغییر چشمگیر در میزان جذب اکسیژن و غلظت فسفوکراتین (شاخصی از تنفس میتوکندریابی) دیده نشده است. این یافته‌ها نشان می‌دهد متابولیسم BCCA هنگام فعالیت ورزشی طولانی مدت، تاثیر چشمگیری بر فرایند انرژی هوازی ندارد. 10
مهرداد | سه‌شنبه 9 ارديبهشت 1399
بابک | پنجشنبه 11 ارديبهشت 139900
سپاس از اشتراک گذاری 🙏
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید