مراحل کمک به حفظ آب‌رسانی طبیعی

مراحل کمک به حفظ آب‌رسانی طبیعی
مراحل عملی کمک به حفظ آب رسانی طبیعی چه هستند؟ 1. قبل از فعالیت ورزشی بدون لباس ورزش بدن را دست کم سه بار متوالی پس از دفع ادرار و خوردن مایعات و غذای به دلخواه دقیق بسنجید. 2. پس از تعیین وزن بدن قبل از فعالیت ورزشی، وضعیت آب‌رسانی طبیعی را با استفاده از رنگ ادرار پایش کنید. 3. قبل از فعالیت ورزشی اگر رنگ ادرار آب رسانی طبیعی را نشان نمی‌دهد، از وزن بدن پیش از فعالیت ورزشی برای محاسبه میانگین وزن استفاده نکنید. 4. از خطوط راهنمای آب‌رسانی قبل، هنگام و پس از فعالیت ورزشی استفاده کنید تا آب‌رسانی هنگام تمرین و مسابقه را حفظ کنید. 5. وزن بدن پس از فعالیت ورزشی را در حالت برهنه و پس از پاک کردن عرق بسنجید. 6. کاهش وزن بدن را با استفاده از معادله‌ی زیر محاسبه کنید: وزن بدن قبل از فعالیت ورزشی – وزن بدن پس از فعالیت ورزشی / وزن بدن قبل از فعالیت ورزشی * 100 7. خوردن مایعات را درست قبل، هنگام و پس از فعالیت ورزشی تنظیم کنید تا درصد وزن بدن در وهله‌های فعالیت‌های متوالی کاهش کمتر از 1 درصد را حفظ کنید. 8. قبل از وهله‌های فعالیت متوالی، آب‌رسانی طبیعی را با استفاده از وزن بدن و رنگ ادرار وارسی کنید. 9. خوردن مایعات را قبل، هنگام و پس از فعالیت ورزشی طوری تنظیم کنید تا وزن بدن در محدوده 1 درصد میانگین وزن قبل از فعالیت ورزشی حفظ و رنگ ادرار در دامنه‌ای که آب‌رسانی طبیعی را نشان می‌دهد، حفظ شود. 00
مهرداد | شنبه 20 ارديبهشت 1399
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید