تفاوت سازگاری طبیعی و مصنوعی

تفاوت سازگاری طبیعی و مصنوعی
سازگار شدن فیزیولوژیکی با یک محیط معین که مصنوعی انجام شود سازگاری مصنوعی نامیده می‌شود. برای مثال، برای شرکت در مسابقات میامی، افزایش دمای محوطه تمرین فوتبال در دانشگاه مینسوتا در ماه دسامبر، بازیکنان را با گرما سازگار می‌کند. در مقابل، تمرین کردن همین بازیکنان در یک محیط خیلی گرم طبیعی را سازگاری طبیعی می‌گویند. برای مثال، یک فضای باز طبیعی در دانشگاه میسی سیپی باعث سازگاری طبیعی می‌شود که لازمه مسابقه دادن در میامی می‌باشد. مورد اول یک محیط مصنوعی است "سازگاری مصنوعی" و مورد دوم یک محیط طبیعی است "سازگاری طبیعی". 00
مهرداد | دوشنبه 22 ارديبهشت 1399
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید