وعده غذایی نامناسب پیش از مسابقه

وعده غذایی نامناسب پیش از مسابقه
شواهد قانع کننده ای وجود دارد که نشان می‌دهد ترکیب و زمانبندی وعده‌های غذایی قبل از مسابقه می‌تواند بر عملکرد استقامتی تاثیر گذارد. برای مثال؛ دوچرخه سواران استقامتی 100 گرم کربوهیدرات را 3 ساعت قبل از دوچرخه سواری تا درماندگی با شدت 70 درصد اکسیژن مصرفی اوج خورده و این زمان به حدود 136 دقیقه در مقایسه با دوچرخه سوارانی که قبل از مسابقه کربوهیدرات نخورده بوده‌اند، 109 دقیقه بوده است. اما زمانی که تنها 30 تا 40 دقیقه قبل از فعالیت ورزشی با شدت 70 تا 80 درصد حداکثر اکسیژن مصرفی، از رژیم غذایی پر کربوهیدرات استفاده شده، عملکرد تا بیشتر از 19 درصد کاهش داشته است. این کاهش عملکرد به بهترین نحو با پژوهشی توجیه می‌شود که نشان داد خوردن کربوهیدرات در زمان بسیار نزدیک به شروع فعالیت ورزشی، میتواند در عمل به کاهش گلوکز پلاسما هنگام 30 تا 40 دقیقه‌ی اولیه فعالیت ورزشی منجر شود. این مقادیر کم گلوکز خون در شروع یک رویداد طولانی مدت میتواند به افزایش انسولین سرم در پاسخ به خوردن وعده غذایی پر کربوهیدرات ورزشی نیز رخ دهد. این دو عامل، متابولیسم تام کربوهیرات و گلیلگوژن عضلانی را ه هنگام 30 تا 40 دقیقه اولیه فعالیت ورزشی افزایش میدهد. این نوع پاسخ به وعده غذایی قبل از فعالیت ورزشی، پاسخ سوخت و سازی دلخواهی نیست؛ زیرا باعث کاهش زمان تام تا درماندگی می شود. باوجود این ، باید نظر داشت در همه افرادی که یک وعده غذایی پر کربوهیدرات را در زمانی نزدیک به شروع فعالیت ورزشی خورده‌اند، به کاهش گلوکز خون در دقایق اولیه فعالیت ورزشی منجر نشده است. این تنوع پاسخ های گلوکز خون در اوایل فعالیت ورزشی نشان میدهد افراد باید بکوشند هرگونه برنامه‌ی وعده غذایی خود را در قبل از یک مسابقه اصلی امتحان کنند تا زمان بندی مناسب وعده غذایی قبل از مسابقه را بدست آورند. برخی یافته ها نشان میدهد خوردن کربوهیدرات های با شاخص قندی کم قبل از فعالیت ورزشی به رها شدن آهسته گلوکز برای متابولیسم منجر می شود و مقادیر گلوکز خون را برای مدت طولانی تری حفظ می کند. هرچند به نظر می رسد چنین پاسخی برای عملکرد استقامتی مفید باشد، اما پژوهش ها نشان نداده‌اند که این گونه وعده‌های غذایی با شاخص قندی کم قبل از فعالیت ورزشی به بهبود عملکرد استقامتی منجر شود. 00
مهرداد | چهارشنبه 24 ارديبهشت 1399
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید