فیزیولوژی آب‌زدایی هنگام فعالیت ورزشی

فیزیولوژی آب‌زدایی هنگام فعالیت ورزشی
آب‌زدایی چگونه رخ می‌دهد؟ هنگام فعالیت ورزشی، آب‌زدایی نوعاً در اثر دفع آب از راه عرق ریزی رخ می‌دهد. عرق‌ریزی هنگام فعالیت ورزشی، سازوکار بدن برای دفع گرمایی است که ریشه در افزایش سوزاندن انرژی توسط بدن (متابولیسم) دارد. تأثیر عرق ریزی برای خنک کردن بدن، به رطوبت نسبی محیط بستگی دارد. عرق ریزی در محیط‌های خشک‌تر تاثیر بیشتری دارد، زیرا به راحتی تبخیر می‌شود. بنابراین، زمانی که رطوبت کم باشد، دفع گرما از بدن بهتر انجام می‌شود. در کاهش آبی که در بدن از راه عرق‌ریزی اتفاق می‌افتد، نه تنها غدد عرق، بلکه هم‌چنین اجزای درون سلولی و برون سلولی مثل پلاسما و نیز بافت عضلانی، پوست، اندام‌های داخلی و حتی استخوان و تا حد کم‌تری مغز یا کبد، نقش دارند. 10
مهرداد | سه‌شنبه 30 ارديبهشت 1399
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید