راهنمای تمرین مقاومتی

راهنمای تمرین مقاومتی
خطوط راهنمایی برای مربیان تازه کار یا افراد کم تجربه یا بی‌تجربه در تمرین مقاومتی، مربیان بینابین یا افرادی که تا حدودی تجربه تمرین دارند، و مربیان حرفه‌ای – کسانی که پیشینه‌ای طولانی در تجربه تمرین مقاومتی دارند – توسعه یافته است. این خطوط راهنما ابزاری‌اند برای دستیابی به فواید تندرستی و فواید آمادگی. تجویز فعالیت ورزشی مقاومتی درست مثل تجویز تمرین هوازی چند جزء دارد: 1. از نوع فعالیت ورزشی 2. حجم یک جلسه فعالیت ورزشی رز طول دوره‌ی استراحت بین نوبت‌ها و فعالیت‌های ورزشی 4. تواتر تمرین 5. شدت فعالیت ورزشی برنامه‌های تمرین مقاومتی باوجود تاکید بر سازگاری‌ها مانند هیپرتروفی عضلانی می‌توانند بر یکی از سازگاری‌های فیزیولوژیکی اصلی، مانند افزایش قدرت بیشینه تاکید داشته باشند. هرچند چنین تاکیداتی ممکن است برای مربیان مقاومتی تازه کار ضرورتی نداشته باشد، اما مطلوب مربیان حرفه‌ای‌تر می‌باشند. درست مثل خطوط راهنمای تمرین هوازی، پاسخ فردی به یک برنامه‌ی تمرین مقاومتی می‌تواند تا حد زیادی فرق داشته باشد. بنابراین، خطوط راهنما، دامنه‌های بارزی در تجویز فعالیت ورزشی دارند و باید به عنوان نقطه‌ی شروعی برای گسترش برنامه‌ی تمرینی فردی سازی شده در نظر گرفته شوند. 00
مهرداد | چهارشنبه 31 ارديبهشت 1399
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید