بی تمرینی چیست؟

بی تمرینی چیست؟
بی‌تمرینی به از بین رفتن سازگاری‌های فیزیولوژیکی گفته می‌شود که با توقف کامل تمرین یا کاهش حجم و شدت تمرین رخ می‌دهد. این فرایند می‌تواند بعد از تمرین استقامتی یا مقاومتی رخ دهد. از بین رفتن سازگاری‌های فیزیولوژیکی هنگام بی‌تمرینی برای ورزشکاران در خارج از فصل و برای علاقه مندان به آمادگی که به 2 هفته تعطیلات می‌روند، موضوع مهمی است. با این وجود، فواید سلامتی نیز در اثر بی‌تمرینی کاهش می‌یابد. بعد از 6 ماه تمرین هوازی که به تغییرات مثبت لیپوپروتئینی منجر می‌شود، یک دوره 15 روزه بی‌تمرینی باعث افزایش LDL-C می‌شود، اما تغییرات معناداری در HDL-C صورت نمی‌پذیرد. به سازگاری‌های گوناگونی مانند تغییرات در LDL-C و HDL-C باید توجه شود، زیرا از الگوهای مختلف تغییرات گوناگونی هنگام بی‌تمرینی تبعیت می‌کنند. همچنین، از بین رفتن سازگاری‌‌های فیزیولوژیکی هنگام بی‌تمرینی تحت تاثیر سن قرار می‌گیرد. بنابراین، هر چند سازگاری‌های فیزیولوژیکی گوناگون هنگام دوره‌ی بی‌تمرینی کم و بیش کاهش می‌یابند، ولی سرانجام همه سازگاری‌های فیزیولوژیکی به دست آمده با تمرین کاهش می‌یابند. 00
مهرداد | سه‌شنبه 6 خرداد 1399
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید