پر فشار خونی یقه سفیدها خوش خیم نیست!

پر فشار خونی یقه سفیدها خوش خیم نیست!
پر فشار خونی یقه سفیدها (1) به داشتن فشار خون زیادی گفته می‌شود که در مطّب یک پزشک یا در کلینیک گرفته می‌شود. نوعاً به نظر می‌رسد که جنبه عصبی (به دلیل بودن در مطّب پزشک) داشته باشد. هر چند عصبی بودن می‌تواند به خوبی بخشی از فشار خون بالا را که هنگام سنجش فشار خون در مطب دکتر را توجیه کند، اما پر فشارخونی یقه سفیدها یک وضعیت خوش خیم نیست. افرادی که پر فشارخونی یقه سفیدها دارند به احتمال بیشتر در معرض پر فشار خونی می‌باشند. بعد از 10 سال، افرادی که پر فشار خونی یقه سفیدها را دارند در مقایسه با افرادی که پر فشار خونی یقه سفیدها را ندارند، 2/5 برابر بیش‌تر در معرض پر فشار خونی پایدار (فشار خون زیاد در یک دوره زمانی 24 ساعته) می‌باشند. 10
مهرداد | دوشنبه 12 خرداد 1399
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید