سالمندآزاری

  • سالمندآزاری
  • سالمندآزاری
واژه سالمندآزاری اولین بار در سال ۱۹8۰ و به منظور توصیف خشونت های خانواده علیه سالمندان به کار گرفته شد. سازمان جهانی بهداشت سالمندآزاری را خشونت علیه حقوق انسانی سالمند می‌داند و این پدیده را یک علت مهم برای آسیب ها، بیماری ها، احساس تنهایی و ناامیدی سالمندان به شمار می‌آورد. در تعریف دیگری که مورد تایید شبکه ملی پیشگیری از سالمند آزاری آمریکا قرار گرفته این گونه بیان شده است: سالمندآزاری کم توجهی عمدی یا غیرعمدی به سالمند یا انجام رفتارهای آزاردهنده و تکرار شونده از سوی افرادی است که سالمند به آنها اعتماد دارند و موجب ایجاد آسیب یا پریشانی در سالمند می شود. اگرچه سالمندآزاری اولین بار در کشورهای توسعه یافته مطرح شد، اما گزارش موارد آن در برخی از کشورهای در حال توسعه گوی سبقت را از کشورهای توسعه یافته ربوده است. تغییرات جمعیت شناختی در کشورهای در حال توسعه همراه با افزایش بی ثباتی و تغییر در ساختار خانواده از عواملی هستند که به افزایش آمار سالمندآزاری در این کشورها کمک کرده‌اند. سالمندآزاری انواع مختلفی دارد که به طبقات زیر تقسیم می شود: آزار جسمانی: وارد کردن درد یا آسیب به سالمند مثل کتک زدن، مجبور کردن سالمند به انجام کارهای بدنی که خارج از توان اوست و... آزار روانی یا هیجانی: ایجاد درد و رنج روانی برای سالمند مانند ترساندن از طریق داد و فریاد کردن، تحقیر کردن و مسخره کردن سالمند، سرزنش کردن، محروم کردن سالمند از تعامل با دوستان و اقوام و... آزار مالی: شامل استثمار یا استفاده غیر قانونی از سرمایه و منابع مالی سالمند مثل سوء استفاده از چک، کارت های اعتباری و حساب بانکی سالمند یا دزدیدن آنها، تقلید امضای سالم و ... می باشد. این نوع آزار حدود ۵۰ درصد از آزارهای سالمندان را تشکیل می دهد و می تواند همزمان با شکل های دیگر آزار اتفاق بیفتد. آزار جنسی: هرگونه تماس جنسی با فرد سالمند بدون رضایت او، وادار کردن سالمند به لخت شدن یا لخت کردن او بدون رضایت. این نوع آزار در سالمندان کمتر از سایر انواع مشاهده می‌شود. غفلت: قصور در مراقبت از سالمند یا تامین هزینه های ضروری وی که می‌تواند آگاهانه یا ناآگاهانه باشد. اکثر آزار ها از این نوع هستند. آزار اجتماعی: کناره گیری اجباری سالمندان از جامعه، مخفی کردن آزار سالمند از دیگران، محدود کردن یا قطع ارتباط اجتماعی سالمند با بستگان و ممانعت از حضور سالمند در فعالیت‌های اجتماعی. گزارش‌ها نشان می‌دهند که بیشترین میزان سالمندآزاری بین ۷۵ تا ۸۵ سالگی و اغلب در خانه و توسط همسر، فرزندان، خواهر-برادرها و دیگر بستگانی که مراقبت از سالمند را به عهده دارند اتفاق می‌افتد. همچنین مشخص شده است که زنان سالمند ۲ یا ۳ برابر بیشتر از مردان سالمند، انواع آزار را تجربه می‌کنند. 20
فاطمه | يكشنبه 25 خرداد 1399
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید