آب رسانی در ورزش

آب رسانی در ورزش
عرق کردن در خنک‌کنندگی تبخیری بدن سهم به سزایی دارد که به دفع گرما منجر می‌شود. با وجود این، عرق‌ریزی در آب‌زدایی بدن نیز نقش دارد؛ زیرا در عرق‌ریزی آب بدن از دست می‌رود. ورزشکاران زیادی به دلیل آنکه میزان آب دریافتی مطلوبی ندارند - در شرایط آب‌رسانی ضعیفی فعالیت می‌کنند. این شرایط، آن‌ها را در معرض فشار گرمایی زیادتری قرار می‌دهد، زیرا هنگام فعالیت ورزشی، کاهش وزن بدن حتی تا کم‌تر از یک درصد، به افزایش دمای داخلی بدن منجر می‌شود. بنابراین، برای پاسخ مطلوب به نیازهای فیزیولوژیکی به‌ویژه در یک محیط خیلی گرم، آب‌رسانی قبل از فعالیت ورزشی خیلی مهم است. کاسا و همکارانش برای برطرف کردن یا کاهش چالش‌های فعالیت ورزشی در محیط‌های خیلی گرم، خطوط راهنمای گسترده ای خطوط راهنمای گسترده‌ای درباره تکنیک‌ها و اقدامات آب‌رسانی مناسب ارائه کرده‌اند که بسیار ارزشمندند. 00
مهرداد | شنبه 31 خرداد 1399
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید