پروتکل تعیین یک تکرار بیشینه (1-RM)

پروتکل تعیین یک تکرار بیشینه (1-RM)
هر چند آزمون یک تکرار بیشینه (1-RM) به نظر نسبتاً ساده می‌آید، اما انجام آن به پروتکل ویژه‌ای نیاز دارد تا نتایج روا و پایایی بدست آید. نوعاً برای تعیین پایایی آزمون ، آزمون مجدد یا دقت آزمون هنگام تکرار آزمون، انجام آزمون در دو یا چند جلسه‌ی جداگانه برگزار شود. برای آنکه آزمون، پایایی آزمون، آزمون مجدد مناسبی داشته باشد و آزمون موقتی از آب در آید، باید تغییرپذیری (تفاوت) کمی داشته باشد. نشان داده شده است پروتکل آزمون زیر، پایایی آزمون، آزمون مجدد زیادی در زنان و در مردان یا هردو دارد. مهم نیست چه نوع فعالیت ورزشی برای تعیین یک تکرار بیشینه به کار گرفته می‌شود، باید یک دوره‌ی آشنایی با فعالیت ورزشی و همه شیوه‌های آزمون وجود داشته باشد. هنگام آزمون، اجرای موفق یک تکرار باید به عنوان دامنه کامل حرکتی یک تکرار معمولی از فعالیت ورزشی تعریف شود و هر جایی که یک تکرار بیشینه ارزیابی می‌شود ثابت باشد. همه اقدامات احتیاطی ویژه یک فعالیت ورزشی مانند مراقبان هنگام آزمون باید رعایت شود. شیوه‌های آزمونی زیر می‌تواند برای تعیین یک تکرار بیشینه استفاده شوند. 1. یک نوبت گرم کردن متشکل از 5 تا 10 تکرار با 40 تا 60 درصد یک تکرار بیشینه. 2. یک نوبت گرم کردن ثانویه (دیگر) متشکل از 3 تا 5 تکرار با 60 تا 80 درصد یک تکرار بیشینه. 3. یک کوشش برای درک یک تکرار بیشینه تعیین شده. 4. اگر تلاش یک تکرار بیشینه مورد نظر با موفقیت همراه بود، مقاومت را افزایش دهید و تلاش را مجددا تکرار کنید. 5. اگر تلاش یک تکرار بیشینه مورد نظر با موفقیت همراه نبود، مقاومت را کاهش دهید و تلاش را مجددا تکرار کنید. 6. گام‌های 4 و 5 را سرانجام تا چهار بار برای تعیین یک تکرار بیشینه ادامه دهید. 7. اگر یک تکرار بیشینه با 4 تلاش تعیین نشد، روز دیگری را برای گرفتن آزمون از آزمودنی در نظر بگیرید. 8. نوبت‌های گرم کردن و تلاش‌های یک تکرار بیشینه با دوره‌های استراحتی 3 تا 5 دقیقه از یکدیگر متمایز می‌شوند. اگر فردی آزمون یک تکرار بیشینه یک فعالیت ورزشی را در بار اول انجام داد، یک تکرار بیشینه مورد نظر را می‌توان از اطلاعات تمرین قبلی یا با توجه به تجربه‌ی پیشین ممتحن برآورد کرد. بعد از آزمون اول یک تکرار بیشینه، یک تکرار بیشینه مورد نظر ریشه در اطلاعات آزمون پیشین دارد. 00
مهرداد | شنبه 14 تير 1399
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید