نارسایی قلبی

نارسایی قلبی
نارسایی قلبی، تحلیل توانایی بطن‌ها برای منقبض شدن تا حدی است که برون ده قلبی نمی‌تواند اکسیژن مورد نیاز بدن را تأمین کند. نارسایی حاد قلبی می‌تواند ریشه در حمله‌ی قلبی داشته باشد که توسط ماده‌ای سمی، دارو یا انسداد شریان کرونری به وجود می‌آید. نارسایی مزمن قلبی، اختلال عملکرد قلبی ناشی از آثار بلند مدت مواردی مثل پرفشار خونی، حملات چندگانه خفیف قلبی و عفونت خفیف ویروسی است. یک پاسخ به کاهش تدریجی برون‌ده قلبی، پیامد نارسایی مزمن قلبی، افزایش حجم خون منجر به حفظ برون‌ده قلبی طبیعی می‌شود اما به ازای فشار خون زیادتر که کار بطن‌ها برای حفظ برون‌ده قلبی بایدافزایش یابد. افزایش کار بطن به هیپرتروفی بطن منجر می‌شود. آدم می‌تواند در زانو و پاها یا ریه‌ها رخ دهد که به آخرمی ادم ریوی می‌گویند. نارسایی مزمن قلبی _ در مواردی که درمان به درستی انجام نشود – پیشرفت می‌کند. حتی با هیپرتروفی بطنی و افزایش حجم خون، بطن‌ها در نهایت باز هم نمی‌توانند فشار کافی را برای حفظ برون ده قلبی به وجود آورند. 00
مهرداد | دوشنبه 16 تير 1399
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید