جهان در دست کارآفرینان

جهان در دست کارآفرینان
هدف، ســاخت قلعــه ای بــا یــک خنــدق نیســت بلکــه هــدف ســاخت قایقــی اســت کــه می تواند در آب های خروشان با بیشترین سرعت، مسیریابی کند. بایــد تمرکــز خــود را روی روش هـای دسـتیابی بـه فرصت هـای لحظـه ای قـرار داد. ایـن کارآفرینـان هسـتند که جهــان را اداره می کننــد و دولت هــا دیگــر در عرصـه اقتصـاد هیـچ حضـور موفقـی نخواهنـد داشـت و شــاید اگــر این توصیــف در ذهــن کنشــگران، اقتصـادی ایـران بخصـوص در بخـش دولتـی کشـور مؤثـر باشـد، بتـوان در انتظـار تحولات اقتصادی بزرگی در جامعه ایران نظاره‌گر باشیم. شـرکت ها هـر روزه باهوش تـر می شـوند و یـاد می گیرنـد که بـا کمـک فنـاوری اطلاعـات تعـداد ِ کارمنـدان خـود را بـه حداقـل برسـانند. ایـن دسـت آورد مدیریتـی بزرگــی اســت کــه یــادآوری می کنــد، شــرکت ها به جــای اینکــه تعــداد زیــادی کارمنـد اسـتخدام کننـد و بـه دنبـال کار بـرای آن هـا باشـند، بازارهایـی بـرای خـرج اســتعداد آنهــا پیــدا می کننــد. شـرکت هایی کـه تقاضاهـای لحظــه ای را پوشــش می ِ دهنــد در اقتصــاد دانــش نیــز در حــال افزایــش هســتند. آشــوب های مــدرن، مدل هــای کســب وکار را زیــرورو می کننــد؛ و مرزهــای میــان صنعــت و اســتراتژی های درهم و برهمــی کــه سالهاســت در کســب وکار مورد اســتفاده قرارگرفتــه را از میان بــر مــیدارد. دیــدگاه ســنتی را هــم بــه هــم می ریــزد. درگذشــته تصــور میکردیــم کســب وکار اساســاً بــه معنــای فــروش کالا و خدمــات اســت. امــا امــروزه شـرکت ها در مدل هـای کسـب ِ وکار مشـارکتی، پیشـرو هسـتند و هـر کاری از اجـاره کالا در یــک بــازه زمانــی کوتاه مــدت (زیــپ کار بــرای خــودرو و ایر بی ان بــی بــرای اتــاق) تــا تنظیــم ســهام را انجــام می دهنــد. 10
فاطمه | سه‌شنبه 17 تير 1399
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
دسته بندیوبلاگ
فاطمه کریمیانفاطمه کریمیانعضویت از سه‌شنبه 29 بهمن 1398