زلزله ای در دنیای کسب و کار

زلزله ای در دنیای کسب و کار
بزرگتریــن زلزله هــا تنهــا گوشــه ای کوچــک از جهــان هســتی را نابــود می کننــد امــا در نهایــت بخش هایــی هم چنــان آبــاد می ماننــد و آن بخــش ویران شــده را دوبــاره آبــاد می کننــد. امــا زلزلــه ای کــه ایــن روزهــا در دنیــای کسـب وکار رخ می دهـد، بزرگتـر از آن اسـت کـه گوشـه دیگـری از کسـب وکار در امـان بمانـد و دوبـاره بتوانـد آن بخـش را بـه شـکل گذشـته اش در بیـاورد. اینترنـت بـا سـرعتی باورنکردنـی در حـال رشــد اســت، تاکنــون هیچ یــک از تکنولوژی هــا بــا چنیــن ســرعتی گســترش نیافتـه بودنـد. بازارهـای نوظهـور نیـز به نوبـه خـود سـلطه غـرب بـر ابتـکارات و همچنیـن تولیـد را بـا چالش هایـی روبـه رو کرده انـد. تکنیک هـای هوشـمندانه مدیریتــی نظیــر «ابتــکارات باصرفــه» نیــز شــرکت ها را وادار کــرده در قیمت گذاری هــای خــود تجدیدنظــر کننــد. ربات هــا آنقــدر پیشــرفته شــده اند کــه از کــف کارخانه هــا بــه بخــش خدمــات راه یافته انــد. امــا ایــن تحــولات همگــی همزمــان دست به دســت هــم داده انــد و زلزلــه ای در دنیــای کســب وکار بــه پــا کرده انــد. دانســتن این ریشــه ها در دنیــای امــروز بســیار مهــم اســت چرا کـه بـا رکـود بـزرگ و بحران هـای بـزرگ اقتصـادی همـراه شده اسـت. ایـن بحران هــای مالــی در دنیــای غــرب، اســتانداردهای زندگــی مــردم را تغییــر داده اسـت و بـه زودی شـیوه زندگـی در سرتاسـر دنیـا را نیـز تغییـر خواهـد داد. کارمنــدان هــرروز بایــد بــا تغییــرات نامنتظــره ای دســت و پنجه نــرم کننــد. شــرکت ها بایــد پاســخگوی ابداعــات و ابتکاراتــی انقلابــی باشــند. و مــا شــاهد همـه ایـن تحـولات هسـتیم کـه بـا سـرعتی باورنکردنـی در برابر چشـمانمان رخ می دهــد. 10
فاطمه | چهارشنبه 18 تير 1399
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
دسته بندیوبلاگ
فاطمه کریمیانفاطمه کریمیانعضویت از سه‌شنبه 29 بهمن 1398