هیپوناترمی

هیپوناترمی
هر چند نخوردن آب کافی یا سایر مایعات می‌تواند به آب زدایی منجر شود، اما نوشیدن بیش از حد آب نیز می‌تواند زیان بار باشد. هیپوناترمی که ضمناً به آن "مسمومیت آب" نیز گفته می‌شود، همان غلظت سدیم خون است و نوعا در اثر نوشیدن بیش از حد آب به وجود می‌آید. این شرایط باعث بی تعادلی اسمزی می‌شود و به حرکت مایعات به درون مغز منجر و باعث تورم آن می‌شود. این تورم می‌تواند به گم کردن جهت، سردرگمی، گیجی و ضعف عمومی، حمله های شدید صرع، کما و حتی مرگ منجر شود. برخی کارشناسان معتقدند دلیل کم‌تر بودن غلظت سدیم خون، نوشیدن حجم زیاد مایعات کم سدیم در چند ساعت می‌باشد که می‌تواند با دفع سدیم در قالب عرق تشدید شود. به همین دلیل این نظریه را توجیه می‌کند که برای به حداقل رساندن هیپوناترمی، سدیم را باید در نوشابه‌های آب‌رسانی مجدد از جمله نوشابه‌های ورزشی گنجاند. برخی کارشناسان معتقدند هیپوناترمی ریشه در عدم جابه جایی سدیم درون سلولی دارد و غلظت سدیم خون از این طریق کاهش می‌یابد. این کارشناسان معتقدند با نخوردن بیش از حد مایعات هنگام فعالیت ورزشی می‌توان از بروز هیپوناترمی جلوگیری کرد. از سوی دیگر، هیپوناترمی می‌تواند در اثر دفع شدید NA+ (سدیم) در قالب عرق ریزی پدیدار شود. در نهایت، چه به دلیل مصرف بیش از حد آب و چه به دلیل عرق ریزی شدید دفع فراوان سدیم، نتیجه یکسان است و سدیم خون کاهش می‌یابد. زنان در مقایسه با مردان (زمانی که در دوی ماراتن و یا فوق ماراتن شرکت می‌کنند) ممکن است از نظر هیپوناترمی در معرض خظر بیش‌تری قرار گیرند. چند عامل فیزیولوژیکی و روانی را برای افزایش این خطر در زنان طرح کرده‌اند، اما هنوز دلیل دقیق آن معلوم نشده است. با وجود این، دلیل دقیق هیپوناترمی هر چه که باشد، احتمال بروز آن در ورزشکاران فوق استقامتی که در هوای گرم فعالیت می‌کنند بیش‌تر است. 00
مهرداد | شنبه 4 مرداد 1399
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید