ابر و باد و مه و خورشید و فلک درکارند

ابر و باد و مه و خورشید و فلک درکارند
ابر و باد و مه و خورشید و فلک درکارند تا تو نانی به کف آری و به غفلت نخوری - گلستان؛ ابومحمد مصلح‌الدین بن عبدالله شیرازی‎ 30
بابک | جمعه 2 اسفند 1398
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید