حفظ آب‌رسایی

حفظ آب‌رسایی
حفظ آب‌رسانی برای حفظ عملکرد مطلوب بدنی ضروری است و نه تنها به آب‌رسانی هنگام فعالیت، بلکه به خوردن مایعات قبل تا بعد از فعالیت نیز بستگی دارد؛ لذا اگر آب بدن کاهش یابد، انجام مکرر وهله‌های فعالیت ورزشی پیاپی امکان پذیر نخواهد شد. از آنجایی که عوامل زیادی می‌توانند بر آب‌رسانی و خوردن مایعات تأثیر گذارند، هر فرد، به آب‌رسانی مجزایی نیاز دارد تا هنگام فعالیت به کاهش بیش‌تر باشند؛ از جمله می‌توان به فشاری اشاره کرد که برخی ورزشکاران برای رسیدن به سر وزن باید تحمل کنند تا بتوانند در گروه وزنی خاصی مسابقه بدهند، افزایش حساسیت به آب‌زدایی ریشه در تجربه قبلی و نیز خوردن مایعات برای آب‌رسانی مجدد قبل، هنگام و پس از فعالیت دارد. 00
مهرداد | سه‌شنبه 7 مرداد 1399
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید