هورمون‌ها و ورزش

هورمون‌ها و ورزش
هورمون ها به طور طبیعی در بدن وجود دارند. برخی هورمون‌ها بر سنتز پروتئین عضله و استفاده از سوبسترای متابولیکی تأثیر می‌گذارند که احتمالاً به افزایش توده عضلانی منجر می‌شوند. افزایش حجم عضلانی بالقوه باعث افزایش قدرت بیشینه می‌شود. این شرایط برخی هورمون‌ها را به عنوان کمک‌های ارگوژنیکی برای ورزشکاران، جذاب می‌کند. هم‌چنین برای کنترل چرخه قاعدگی می‌توان از هورمون‌ها استفاده کرد که می‌توانند بر عملکرد بدنی تأثیر گذارند. متداول ترین هورمون‌های مورد استفاده ورزشکاران که بر عملکرد بدنی اثر می‌گذارند عبارتند از: هورمون‌های استروئیدی، سوماتوتروپین (هورمون رشد) و انسولین. 00
مهرداد | چهارشنبه 22 مرداد 1399
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید