مکمل HMB و تمرین با وزنه

مکمل HMB و تمرین با وزنه
زمان‌که مردان یک برنامه تمرین مقاومتی سنگین دوره‌بندی انجام می‌دهند، خوردن HMB به همراه یک رژیم غذایی طبیعی حاوی پروتئین، کربوهیدرات و چربی می‌تواند تأثیر زیادی بر هایپرتروفی آن‌ها داشته باشد. در مطالعه‌ای که کرامر و همکارانش انجام داده‌اند، معلوم شد HMB، احتمالا سازگاری‌ها با تمرین با وزنه را افزایش می‌دهد. در پژوهشی دوسو کو تصادفی، یکی از گروه‌ها مکمل ماسل آرمور (MA) گروه دیگر کنترل ایزونیتروژن (حاوی نیتروژن یکسان) را خورده‌اند. در این پژوهش مکمل‌سازی دوبار در روز و هنگام ۱۲ هفته تمرین مقاومتی انجام شده است. هر دو گروهی که تمرین مقاومتی انجام داده‌اند، افزایش معنادار توده بدون چربی، قدرت عضلانی و توان عضلانی را تجربه کرده‌اند. با وجود این، زمانی که مکمل‌سازی MA با گروه کنترل مقایسه شده، این پاسخ هادر مقایسه با گروه کنترل در حد معناداری بیش‌تر بده است. این مکمل‌سازی باعث افزایش زیاد مقادیر تستوسترون استراحتی و ناشی از فعالیت ورزشی شده است. به علاوه، MA غلظت‌های کورتیزول قبل از فعالیت ورزشی را کاهش داده است در سرتاسر پروتکل تمرینی در مقایسه با گروه کنترل MA، مقادیر خونی کراتین کیناز و مالون دی آلدئید را کاهش داده است. این موضوع نشان می‌دهد MA می‌تواند در آسیب عضلانی موثر باشد. هنگام مطالعه، عوارض جانبی دیده نشده است. این موضوع باعث شد تا پژوهشگران به این نتیجه برسند زمانی که مکمل با یک کنترل ایزونیتروژن مقایسه می‌شود، با تغییرات ناشی از تمرین مفیدی در توده بدون چربی، قدرت عضلانی و توان و نیز پاسخ‌های هورمونی و شاخص های آسیب عضلانی در پاسخ به ۱۲ هفته فعالیت ورزشی مقاومتی مواجه می‌شوند. توجه: در هر دو گروه پروتئین یکسان و فقط HMB تفاوت داشته است. 00
مهرداد | يكشنبه 2 شهريور 1399
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید