عوامل موثر بر بیماری‌های گرمایی

عوامل موثر بر بیماری‌های گرمایی
میزان آمادگی و سن بر حساسیت به بیماری گرمایی و پاسخ‌ها به شرایط آب و هوایی خیلی گرم و مرطوب تأثیر می‌گذارند. با وجود این، به نظر می‌رسد که جنسیت کم‌ترین تأثیر را داشته باشد. بنابراین، زمانی که اندازه بدن، میزان آمادگی، چربی بدن و میزان سازگار شدن ارزیابی می‌شوند، جنسیت عامل موثری نیست. این واقعیت نیز وجود دارد که در مقایسه با مردان، در زنان عرق کردن در دمای بالاتری آغاز می‌شود و در نتیجه باعث تأخیر در پاسخ‌های عرق ریزی در میان زنان در حال فعالیت ورزشی می‌شود. 00
مهرداد | دوشنبه 3 شهريور 1399
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید