بوم لاگ می تواند هر شکلی بپذیرد

بوم لاگ می تواند هر شکلی بپذیرد
انعطاف‌پذیری یکی از عوامل اساسی برای بقا هر بنگاه اقتصادی در یک بازار بسیار رقابتی است. بر این اساس ، ما هسته بوم لاگ را بسیار انعطاف‌پذیر طراحی کردیم.boomlog.com
بابک | شنبه 3 اسفند 1398
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید