بوم لاگ می تواند هر شکلی بپذیرد

بوم لاگ می تواند هر شکلی بپذیرد
انعطاف‌پذیری یکی از عوامل اساسی برای بقا هر بنگاه اقتصادی در یک بازار بسیار رقابتی است. بر این اساس ، ما هسته بوم لاگ را بسیار انعطاف‌پذیر طراحی کردیم.boomlog.comبابک | شنبه 3 اسفند 1398